Проект BG16RFOP002-2.073-11174 „Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор
на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество
и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”,
управлявана от Министерство на икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.


Кратко описание на проекта:
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от
епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен
ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност
на работните места.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално
съфинансиране.

Начало: 02.09.2020 г.

Край: 02.12.2020 г.